MPSC/PSI/STI/ASST स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

नोकरी मार्गदर्शक

प्रश्नसंच यादी

प्रश्नसंच १२४ - [भूगोल]
प्रश्नसंच १२३ - [इतिहास]
प्रश्नसंच १२२ - [सामान्य विज्ञान]
प्रश्नसंच १२१ - [भूगोल]
प्रश्नसंच १२० - [इतिहास]
प्रश्नसंच ११९ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ११८ - [पंचायत राज]
प्रश्नसंच ११७ - [सामान्य विज्ञान]
प्रश्नसंच ११६ - [सामान्य अध्ययन]
प्रश्नसंच ११५ - [राज्यशास्त्र-सहाय्यक पूर्वपरीक्षा २०१४]
प्रश्नसंच ११४ - [अर्थशास्त्र-सहाय्यक पूर्वपरीक्षा २०१४]
प्रश्नसंच ११३ - [विज्ञान-सहाय्यक पूर्वपरीक्षा २०१४]
प्रश्नसंच ११२ - [इतिहास-सहाय्यक पूर्वपरीक्षा २०१४]
प्रश्नसंच १११ - [भूगोल-सहाय्यक पूर्व परीक्षा-२०१४]
प्रश्नसंच ११० - [चालू घडामोडी-सहाय्यक पूर्व परीक्षा-२०१४]
प्रश्नसंच १०९ - [इतिहास]
प्रश्नसंच १०८ - [विज्ञान]
प्रश्नसंच १०७ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच १०६ - [पंचायत राज]
प्रश्नसंच १०५ - [राज्यशास्त्र]
प्रश्नसंच १०४ - [भूगोल]
प्रश्नसंच १०३ - [इतिहास]
प्रश्नसंच १०२ - [सामान्यज्ञान]
प्रश्नसंच १०१ - [भूगोल-PSI Pre 2014]
प्रश्नसंच १०० - [इतिहास-PSI Pre 2014]
प्रश्नसंच ९९ - [राज्यशास्त्र-PSI Pre 2014]
प्रश्नसंच ९८ - [अर्थशास्त्र-PSI Pre 2014]
प्रश्नसंच ९७ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ९६ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ९५ - [सामान्य विज्ञान]
प्रश्नसंच ९४ - [पंचायत राज]
प्रश्नसंच ९३ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ९२ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच ९१ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ९० - [इतिहास]
प्रश्नसंच ८९ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ८८ - [सामान्यज्ञान]
प्रश्नसंच ८७ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ८६ - [सामान्यज्ञान]
प्रश्नसंच ८५ - [GK]
प्रश्नसंच ८४ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ८३ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ८२ - [विज्ञान]
प्रश्नसंच ८१ - [तंत्रज्ञान]
प्रश्नसंच ८० - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ७९ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ७८ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच ७७ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ७६ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ७५ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ७४ - [GK]
प्रश्नसंच ७३ - [तंत्रज्ञान]
प्रश्नसंच ७२ - [पंचायत राज]
प्रश्नसंच ७१ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच ७० - [भूगोल]
प्रश्नसंच ६९ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ६८ - [GK]
प्रश्नसंच ६७ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ६६ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच ६५ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ६४ - [सामान्य विज्ञान]
प्रश्नसंच ६३ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ६२ - [सामान्य ज्ञान]
प्रश्नसंच ६१ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ६० - [पर्यावरण]
प्रश्नसंच ५९ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ५८ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ५७ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ५६ - [सामान्य विज्ञान]
प्रश्नसंच ५५ - [पंचायत राज]
प्रश्नसंच ५४ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच ५३ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ५२ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ५१ - [विज्ञान]
प्रश्नसंच ५० - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ४९ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ४८ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ४७ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ४६ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ४५ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ४४ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ४३ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ४२ - [सामान्य-ज्ञान]
प्रश्नसंच ४१ - [सामान्य अध्ययन]
प्रश्नसंच ४० - [जीवशास्त्र]
प्रश्नसंच ३९ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ३८ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ३७ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ३६ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच ३५ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ३४ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ३३ - [मराठी व्याकरण]
प्रश्नसंच ३२ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच ३१ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ३० - [पंचायत राज]
प्रश्नसंच २९ - [जैवविविधता]
प्रश्नसंच २८ - [संगणक]
प्रश्नसंच २७ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच २६ - [भूगोल]
प्रश्नसंच २५ - [इतिहास]
प्रश्नसंच २४ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच २३ - [भूगोल]
प्रश्नसंच २२ - [इतिहास]
प्रश्नसंच २१ - [पंचायत राज]
प्रश्नसंच २० - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच १९ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच १८ - [विज्ञान]
प्रश्नसंच १७ - [चालु घडामोडी]
प्रश्नसंच १६ - [भूगोल]
प्रश्नसंच १५ - [समाजसुधारक]
प्रश्नसंच १४ - [राज्यघटना]
प्रश्नसंच १३ - [इतिहास]
प्रश्नसंच १२ - [चालु घडामोडी]
प्रश्नसंच ११ - [इतिहास]
प्रश्नसंच १० - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ९ - [भूगोल]
प्रश्नसंच ८ - [GS]
प्रश्नसंच ७ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ६ - [बुद्धीमत्ता चाचणी]
प्रश्नसंच ५ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच ४ - [इतिहास]
प्रश्नसंच ३ - [अर्थशास्त्र]
प्रश्नसंच २ - [इतिहास]
प्रश्नसंच १ - [भूगोल]
प्रश्नसंच १ ते ५०