Header Ads

प्रश्नसंच - २२ [राज्यघटना]

प्र.१} खालीलपैकी कोणत्या संस्थेला घटनात्मक दर्जा नाही ?

A. निवडणूक आयोग
B. नियोजन आयोग
C. वित्त आयोग
D. राज्य लोकसेवा आयोग


B. नियोजन आयोग

प्र.२} कोणत्या घटना दुरुस्तीने मिझोरामला राज्याचा दर्जा देण्यात आला ?

A. ५१वी
B. ५२वी
C. ५३वी
D.५४वी


C. ५३वी

प्र.३} खालीलपैकी कोणत्या राज्यांच्या राज्यपालांना कलम ३७१(अ) नुसार विशेषाधिकार आहेत ?

A. हरियाणा
B. नागलॅंड
C. आसाम
D. अरुणाचल प्रदेश


B. नागलॅंड

प्र.४} खालीलपैकी कोणत्या विषयांचा समावेश केंद्र्सुचीत होत नाही ?

अ] गुन्हेगारी कायदा
ब] पोस्ट
क] पोलिस
ड] जमीन महसूल

पर्याय
A. फक्त क
B. क आणि ड
C. अ, क आणि ड
D. वरील सर्व


C. अ, क आणि ड

प्र.५} खालीलपैकी कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व नाही ?

A. लक्षद्वीप
B. दमण-दीव
C. अंदमान व निकोबार बेटे
D. वरीलपैकी नाही.


D. वरीलपैकी नाही.

प्र.६} गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात खालीलपैकी कोणते राज्य येत नाही ?

A. आसाम
B. नागलॅंड
C. सिक्कीम
D. अरुणाचल प्रदेश


C. सिक्कीम

प्र.७} केंद्रीय मंत्रिमंडळ कोणाला जबाबदार असते ?

A. संसदेला
B. राष्ट्रपतीला
C. लोकसभेला
D. पंतप्रधानाला


C. लोकसभेला

प्र.८} योग्य विधाने ओळखा.

अ] कलम ४६ नुसार अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यात येते.
ब] कलम ४४ हे समान नागरी कायद्याविषयी आहे.

पर्याय
A. फक्त अ योग्य
B. फक्त ब योग्य
C. दोन्ही योग्य
D. दोन्ही अयोग्य


C. दोन्ही योग्य

प्र.९} योग्य विधाने ओळखा.

अ] राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना वटहुकुम काढू शकतात.
ब] वटहुकुमाचा अंमल हा कायद्याप्रमाणेच असतो.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. दोन्ही योग्य
D. दोन्ही अयोग्य


C. दोन्ही योग्य

प्र.१०} भारताच्या महान्यायवादी संदर्भात योग्य विधान ओळखा.

अ] तो संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो.
ब] त्याला सर्व न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. दोन्ही योग्य
D. दोन्ही अयोग्य


C. दोन्ही योग्य