Header Ads

भारतीय राज्यघटना [Indian Constitution]

एकूण 22 भाग आणि 12 परिशिष्टे
 1. भाग I (कलम 1-4): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
 2. भाग II (कलम 5-11): नागरिकत्व
 3. भाग III (कलम 12-35): मूलभूत अधिकार
 4. भाग IV (कलम 36-51): मार्गदर्शक तत्वे
 5. भाग IV (A) (कलम 51A): मूलभूत कर्तव्ये
 6. भाग V (कलम 52-151) - केंद्र सरकार (संघराज्य)
 7. भाग VI (कलम 152-237) - राज्य सरकार
 8. भाग VII (कलम 238) - अनुसूचित राज्य सूची (ब)
 9. भाग VIII (कलम 239-241) - केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
 10. भाग IX (कलम 242-243) - पंचायतराज
 11. भाग X (कलम 244-244A) - अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र
 12. भाग XI (कलम 245-263) - केंद्र - राज्य संबंध भाग XII (कलम 264-300A) - महसुल - वित्त
 1. भाग XIII (कलम 301-307) - व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध
 2. भाग XIV (कलम 308-323) - प्रशासकीय लोकसेवा आयोग
 3. भाग XV (कलम 323A, 323B) - न्यायाधिकरण
 4. भाग XVI (कलम 330-342) - अनुसूचित जाती, जमाती साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी
 5. भाग XVII (कलम 343-351) - कार्यालयीन भाषा
 6. भाग XVIII (कलम 352-360) - आणीबाणी विषयक माहिती
 7. भाग XIX (कलम 361-367) - मिश्र कलमे (काश्मीर, इत्यादी)
 8. भाग XX (कलम 368) - संविधान दुरुस्ती बाबत
 9. भाग XXI (कलम 369-392) - अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष उपबंध
 10. भाग XXII (कलम 393-395) - संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने
 1. परिशिष्ट I - राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
 2. परिशिष्ट II - वेतन आणि मानधन
 3. परिशिष्ट III - पद ग्रहण शपथा
 4. परिशिष्ट IV - राज्यसभा जागांचे विवरण
 5. परिशिष्ट V - भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
 6. परिशिष्ट VI - ईशान्य भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
 7. परिशिष्ट VII - केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची
 8. परिशिष्ट VIII - भाषा
 9. परिशिष्ट IX - कायद्यांचे अंमलीकरण
 10. परिशिष्ट X - पक्षांतरच्या कारणाहून राजकीय पक्षांच्या किंवा सभागृह सदस्यांना अपात्र घोषित
 11. परिशिष्ट XI - पंचायत राज (राज्याकडे सोपवायची 29 विषयांची यादी)
 12. परिशिष्ट XII - नगरपालिका व महानगर पालिका
समाप्त