Header Ads

प्रश्नसंच - ३४ [राज्यघटना]

प्र १.} राज्यघटनेच्या कोणत्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचींचा समावेश केलेला आहे ?

A. ५ व्या
B. ६ व्या
C. ७ व्या
D. ८ व्या


C. ७ व्या

प्र २.} भारतात राज्यपालाचे नेमके स्थान काय ?

A. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी
B. मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिनिधी
C. राज्याचा प्रमुख
D. केंद्र सरकारचा प्रमुख


C. राज्याचा प्रमुख

प्र ३.} लोकसभा सभापतींची निवड......................

A. राष्ट्रपती करतात.
B. पंतप्रधान करतात.
C. मंत्रीमंडळ करते.
D. लोकसभा सदस्य करतात.


D. लोकसभा सदस्य करतात.

प्र ४.} भारताच्या सध्याच्या लोकसभेची किमान गणसंख्या [Quorum] किती आहे ?

A. ५४
B. ४५
C. ५५
D. ५६


C. ५५

प्र ५.} कोणत्या कलमाने राष्ट्रपती अंतरराज्यीय परिषद स्थापन करू शकतात ?

A. कलम २६१
B. कलम ३०३
C. कलम २६३
D. कलम २६४


C. कलम २६३

प्र ६.} १९५३ साली आंध्रप्रदेशची राजधानी कोणती होती ?

A. गुंटूर
B. हैद्राबाद
C. तेलंगणा
D. कर्नुल


D. कर्नुल

प्र ७.} कोणत्या कलमाने वेठबिगारीला प्रतिबंध करण्यात आला आहे ?

A. कलम २३
B. कलम २४
C. कलम २५
D. कलम २८


A. कलम २३

प्र ८.} भारतीय राज्यघटनेमध्ये भारताचे वर्णन कसे केले आहे ?

A. भारत किंवा हिंदुस्थान
B. इंडिया किंवा भारत
C. इंडिया किंवा हिंदुस्थान
D. फक्त भारत


B. इंडिया किंवा भारत

प्र ९.} खालीलपैकी कोणती ठिकाणे भारताला फ्रेंचांकडून परत मिळवावे लागले ?

अ] दादरा नगरहवेली
ब] दीव दमण
क] कारिकल
ड] माहे

पर्याय
A. अ, ब आणि क
B. ब, क आणि ड
C. क आणि ड
D. अ,क आणि ड


C. क आणि ड

प्र १०.} भारतातील सर्वात मोठे चर्च कोणत्या राज्यात आहे ?

A. महाराष्ट्र
B. गोवा
C. केरळ
D. आंध्रप्रदेश


B. गोवा {सेंट कॅथेड्रल}