Header Ads

प्रश्नसंच - ३७ [विज्ञान]

प्र १.} खालीलपैकी कोणत्या वायुला मार्श गॅस असेही म्हणतात ?

A. प्रोड्युसर गॅस
B. मिथेन गॅस
C. वॉटर गॅस
D. हायड्रोजन गॅस


B. मिथेन गॅस

प्र २.} ट्रान्सफॉर्मरचा उपयोग कशासाठी करतात ?

A. AC व्होल्टेजचे रुपांतर DC व्होल्टेज मध्ये करण्यासाठी
B. DC व्होल्टेजचे रुपांतर AC व्होल्टेज मध्ये करण्यासाठी
C. योग्य AC व्होल्टेज मिळविण्यासाठी
D. योग्य DC व्होल्टेज मिळविण्यासाठी


C. योग्य AC व्होल्टेज मिळविण्यासाठी

प्र ३.} हिरे व रत्नांचे निरीक्षण करण्यासाठी काय वापरतात ?

A. संयुक्त सूक्ष्मदर्शक
B. अपवर्तनी सूक्ष्मदर्शक
C. साधा सूक्ष्मदर्शक
D. बहिर्वक्र भिंग


C. साधा सूक्ष्मदर्शक

प्र ४.} जर एका वस्तूवर एकसारखे बल एकाच वेळी लावले तर ती वस्तू .......

A. एक समान वेगाने गतिमान होईल.
B. एक समान संवेगाने गतिमान होईल.
C. एक समान त्वरणाने गतिमान होईल.
D. वरीलपैकी एकही नाही.


B. एक समान संवेगाने गतिमान होईल.

प्र ५.} 'M' या भ्रमणकक्षेमध्ये अधिकतम इलेक्ट्रॉंनची संख्या किती असते ?

A. ८
B. १८
C. ३२
D. ६४


B. १८
{K = २, L = ८, M = १८, N = ३२}

प्र ६.} जर पृथ्वीभोवती वायुमंडळ नसते तर दिवसाचा कालावधी .........

A. वाढला असता
B. कमी झाला असता
C. बदलला नसता
D. अर्धा झाला असता


B. कमी झाला असता

प्र ७.} विद्युत वितळतारबाबत सत्य विधान ओळखा.

अ] ती विद्युत परिपथामध्ये समांतर जोडणीने जोडतात.
ब] तिचा द्रवणांक फार कमी असतो.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. एकही नाही


B. फक्त ब
{ती विद्युत परिपथामध्ये एकसर जोडणीने जोडतात.}

प्र ८.} योग्य विधान ओळखा.

अ] NaCl चा उत्कलनांक पाण्यापेक्षा जास्त आहे.
ब] उंच ठिकाणी अन्न शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. एकही नाही


C. वरील दोन्ही

प्र ९.} अयोग्य विधाने ओळखा.

अ] क्ष-किरण हे अतिसूक्ष तरंगलांबी असणारे विद्युत चुंबकीय तरंग होय.
ब] क्ष-किरण धन प्रभारित असतात.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. एकही नाही


B. फक्त ब
{क्ष-किरण प्रभाररहित असतात.}

प्र १०.} खालीलपैकी कोणते मूलद्रव्य हे 'धातुसदृश' आहेत ?

अ] सिलिकॉन
ब] सेलेनियम
क] आर्सेनिक
ड] कॅडमियम

पर्याय
A. अ आणि क
B. अ, ब आणि क
C. फक्त अ
D. वरील सर्व


B. अ, ब आणि क