Header Ads

प्रश्नसंच - ४० [अर्थशास्त्र]

प्र १.} राज्याच्या कर उतर उत्पन्नामध्ये खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा प्रमुख वाटा आहे ?

A. केंद्राचे अनुदान
B. व्याजाच्या जमा रकमा
C. देशांतर्गत कर्ज
D. आंतरराष्ट्रीय कर्ज


A. केंद्राचे अनुदान

प्र २.} महिला धोरण राबविणारे तसेच महिला व बाल विकास या स्वतंत्र खात्याची स्थापना करणारे पहिले राज्य कोणते ?

A. पंजाब
B. अरुणाचल प्रदेश
C. हरियाणा
D. महाराष्ट्र


D. महाराष्ट्र

प्र ३.} १३व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार २०११-१२पासुन कर्जाचा वापर प्रामुख्याने कशाकरिता करण्यात येतो ?

A. शासकीय व्यवहार
B. भांडवली विकास खर्च
C. अनुदाने
D. शेती विकास


B. भांडवली विकास खर्च

प्र ४.} महाराष्ट्र शासनाची द्वार वितरण योजना कोणत्या भागात राबविली जाते ?

A. आदिवासी व अवर्षणग्रस्त भागात
B. शहरी भागात
C. ग्रामीण भागात
D. पूरग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त भागात


A. आदिवासी व अवर्षणग्रस्त भागात

प्र ५.} राष्ट्रीय पोषण संस्थेने भारत देशासाठी प्रती व्यक्ती प्रतिवर्षी अंडी व कोंबडीचे मांस सेवनाची अनुक्रमे किती शिफारस केली आहे ?

A. १८० अंडी व ११ किलो मांस
B. ५० अंडी व १२ किलो मांस
C. १०० अंडी व ३० किलो मांस
D. ३६५ अंडी व ६० किलो मांस


A. १८० अंडी व ११ किलो मांस

प्र ६.} महाराष्ट्र मानव विकास मिशनची स्थापना केव्हा झाली ?

A. २० मे २००५
B. २९ जून २००६
C. १ मार्च २००२
D. ३१ मे २००६


B. २९ जून २००६

प्र ७.} महाराष्ट्रामध्ये १९९९-२००० पासून कार्यरत राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेमध्ये कोणत्या पिकांचा समावेश होतो ?

A. १२ खरीप, १० रब्बी
B. १६ खरीप, १० रब्बी
C. ४ खरीप, ५ रब्बी
D. सर्व खरीप


B. १६ खरीप, १० रब्बी

प्र ८.} अंत्योदय योजनेबाबत योग्य विधान ओळखा.

अ] या योजनेंतर्गत गहू, तांदूळ, साखर, पामतेल पुरविण्याची व्यवस्था आहे.
ब] या योजनेंतर्गत २ रु. प्रती किलो दराने गहू व ३ रु प्रती किलो दराने  तांदूळ पुरविले जातात.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. एकही नाही


B. फक्त ब

प्र ९.} योग्य विधाने ओळखा.

अ] महाराष्ट्राने पहिला मानव विकास अहवाल २००२ साली प्रकाशित केला.
ब] यानुसार राज्याचा मानव विकास निर्देशांक ०.५८ होता.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. एकही नाही


C. वरील दोन्ही

प्र १०.} अयोग्य विधाने ओळखा.

अ] केंद्राने एकूण साखर उत्पादनातील खुल्या बाजारात विकण्यात येणारी साखर व नियंत्रित साखर यांचे प्रमाण १:२ असे निश्चित केले आहे.
ब] केरोसिनचा गैरवापर टाळण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पुरविल्या जाणा-या केरोसिनचा रंग निळा करण्यात आला आहे.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. एकही नाही


A. फक्त अ
{केंद्राने एकूण साखर उत्पादनातील खुल्या बाजारात विकण्यात येणारी साखर व नियंत्रित साखर यांचे प्रमाण ९:१ असे निश्चित केले आहे.}