Header Ads

प्रश्नसंच - ४३ [जैवविविधता]

प्र १.} जैवविविधतेमध्ये खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीचा समावेश होत नाही ?

A. अनुवंशीय विविधता
B. प्रजातीची विविधता
C. परिसंस्था विविधता
D. वन विविधता


D. वन विविधता

प्र २.} सूक्ष्म अधिवासाच्या विविधतेला काय म्हणतात ?

A. अल्फा विविधता
B. बीटा विविधता
C. गॅमा विविधता
D. पॉइंट विविधता


D. पॉइंट विविधता

प्र ३.} जागतिक जैवविविधता संवर्धन दिन केव्हा साजरा केला जातो ?

A. ८ सप्टेंबर
B. १६ सप्टेंबर
C. २४ नोव्हेंबर
D. २९ डिसेंबर


C. २४ नोव्हेंबर

प्र ४.} जगात 'परीस्थितीय संपन्न प्रदेशांची' [Ecological Hot Spot] संख्या किती आहे? [जून २०१३ पर्यंत]

A. २५
B. ३५
C. ४५
D. ५५


A. २५

प्र ५.} भारतात जागतिक 'परीस्थितीय संपन्न प्रदेशांपैकी'[Ecological Hot Spot]  किती प्रदेश आहेत ?

A. १
B. २
C. ४
D. ६


B. २

प्र ६.} जैवविविधतेसंबंधी करार कधीपासून अमलात आला ?

A. २९ डिसेंबर १९९३
B. १ जानेवारी १९९४
C. २९ डिसेंबर १९९४
D. १ जानेवारी १९९३


A. २९ डिसेंबर १९९३

प्र ७.} 'जैवविविधता' या शब्दाचा वापर प्रथमतः खालीलपैकी कोणी केला ?

A. ए.ओ.विल्सन
B. एच.ए.विल्सन
C. एन.मायर्स
D. माल्थस


A. ए.ओ.विल्सन

प्र ८.} खालीलपैकी कोणत्या भागाची भारतातील पाणथळ क्षेत्र म्हणून निवड करण्यात आली ?

A. रामसर
B. चिल्का
C. वेंबनाड
D. लोणार


A. रामसर

प्र ९.} १९९२ साली ब्राझील येथे झालेल्या वसुंधरा परिषदेमध्ये खालीलपैकी कोणत्या करारांची निर्मिती झाली ?

अ] क्योटो प्रोटोकॉल
ब] 'जीवावरण आरक्षित' भूभाग संशोधित करणे
क] जैवविविधता करार

पर्याय
A. फक्त ब आणि क
B. फक्त क
C. फक्त अ व क
D. वरील सर्व


B. फक्त क

प्र १०.} खालीलपैकी चुकीचे विधान ओळखा.

अ] वातावरणातील हवेचा दाब, तापमान, आद्रता, वारे, पाऊस यासंदर्भात केलेल्या तत्कालीन स्थितीच्या निरीक्षणांचा हवामान असे म्हणतात.
ब] हवामानाच्या ३० वर्षाच्या कालावधीतील सरासरी निरीक्षणांचा जाल्वायुमान म्हणतात.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. दोन्ही चूक
D. एकही नाही


D. एकही नाही